Kiedy będziemy żądać unieważnienia małżeństwa, a nie rozwodu. Przesłanki, okoliczności unieważnienia małżeństwa (cz. 1)

W pewnych sytuacjach, zamiast rozwodu można dochodzić unieważnienia małżeństwa. Sytuacje takie jednak, należy traktować wyjątkowo, dlatego unieważnienie dopuszczalne jest w następujących przypadkach:

 1. Brak wymaganego wieku wynoszącego 18 lat dla mężczyzny oraz 16 dla kobiety i zgoda sądu. Nie można jednak żądać unieważnienia małżeństwa, kiedy małżonek wymagany wiek osiągnął;
 2. W przypadku, gdy co najmniej jedno z małżonków jest ubezwłasnowolnione, chyba że ubezwłasnowolnienie zostało uchylone;
 3. Choroba psychiczna co najmniej jednego z małżonków lub niedorozwój, przy czym nie można żądać unieważnienia, jeśli choroba ta ustała;
 4. Bigamia – tj. pozostawania co najmniej jednego z małżonków w związku małżeńskim, chyba ze poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, z wyjątkiem śmierci bigamisty;
 5. Pokrewieństwa lub powinowactwa małżonków, co oznacza sytuacje, iż małżonkowie są krewnymi w linii prostej, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej;
 6. Przysposobienie, chyba że stosunek przysposobienia ustał;
 7. Kolejną podstaw unieważnienia może być wada oświadczenia woli złożonego przez co najmniej jednego z małżonków, tj. gdy:
  • zawierając małżeństwo znajdował się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli,
  • działał pod wpływem błędu co do tożsamości drugiego z małżonków,
  • działał pod wpływem groźby,
 8. W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika jeżeli pełnomocnik taki działał bez zezwolenia sądu albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub zostało odwołane, chyba że małżonkowie podjęli współżycie;

Przyczyny unieważnienia małżeństwa muszą istnieć w dacie jego zawarcia. Od pozwu o unieważnienie pobiera się opłatę w wysokości: 200 zł.

 

W części 2 przedstawimy procedurę związaną z dochodzeniem unieważnienia małżeństwa.

 

Autor:

Katarzyna Radosiewicz

Radca prawny

http://radosiewicz-kancelaria.pl/

Reklamy

Szybkie orzeczenie nieważności małżeństwa – w 45 dni („rozwód kościelny”)

Dotąd orzeczenie nieważności małżeństwa bywało drogą bardzo długą, trwającą nie raz nawet 5 lat. Małżonkowie musieli udowodnić, że ich małżeństwo w praktyce nie zaistniało albo zostało zawarte wadliwie (np. jedno z małżonków ukryło przed drugim poważną chorobę).

Papież Franciszek w dokumencie motu proprio zaleca by cały proces zakończył się w 45 dni. W sprawach ewidentnych, nie wymagających szczegółowego badania, postępowanie ma się zakończyć na jednej instancji. Na unieważnienie małżeństwa mogą liczyć ci małżonkowie przed którymi współmałżonek ukrył chorobę zakaźną, chorobę psychiczną, bezpłodność, dzieci z poprzedniego związku albo pobyt w więzieniu, można jednak powoływać się również na przemoc i inne okoliczności.

Nieważność naszego związku stwierdza  tzw. Sąd Biskupi.

KR

Kiedy Sąd orzeknie winę współmałżonka

Zgodnie z art.  57 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy  sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

Jedynie na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
Co prawda Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie precyzuje przyczyn winy w rozpadzie małżeństwa, jednakże w tym zakresie orzecznictwo sądowe jest bardzo bogate.
Przesłanki winy współmałżonka:
I. Groźba
II. Nieetyczne postępowanie,
III. Nieróbstwo,
IV. Odmowa współżycia,
V. Odmowa wzajemnej pomocy,
VI. Porzucenie/opuszczenie współmałżonka,
VII. Zdrada
VIII. Pijaństwo/uzależnienie,
IX. Przemoc,
X. Zły stosunek do rodziny współmałżonka,
XI. Denuncjacja

Czytaj dalej Kiedy Sąd orzeknie winę współmałżonka