Odszkodowanie za śmierć pracownika dla jego rodziny, również gdy pracownik był pod wpływem alkoholu

Stan nietrzeźwości pracownika, a świadczenia z ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm., dalej: „ustawa wypadkowa”) nie ma regulacji pozwalających wykreować „sztywną” regułę, według której stan nietrzeźwości pracownika w pracy, bądź w drodze do pracy lub drodze powrotnej do domu, niejako automatycznie prowadzi do zerwania normatywnego związku zdarzenia z wykonywaniem obowiązków pracowniczych lub z pokonywaniem drogi do pracy lub z pracy. Istnieje natomiast regulacja, zgodnie z którą stan nietrzeźwości uzasadnia możliwość pozbawienia świadczeń z ustawy wypadkowej poszkodowanego pracownika, który będąc w stanie nietrzeźwości przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (por. m.in. wyrok SN z 13 lipca 2011 roku, I UK 46/11), stan nietrzeźwości poszkodowanego pracownika, który wykonuje obowiązki pracownicze, bądź odbywa najkrótszą i nieprzerwaną drogę do pracy lub z pracy, nie przekreśla automatycznie związku zdarzenia (wypadku) ze świadczeniem pracy. Związek z pracą w rozumieniu ustawy wypadkowej (ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1242 ze zm.) nie ma charakteru związku przyczynowego, lecz stanowi związek normatywny. Zerwanie tego związku następuje wówczas, gdy pracownik spożywa alkohol zamiast wykonywania obowiązków pracowniczych (np. pracownik ulega wypadkowi w czasie i miejscu pracy, której w ogóle nie świadczy, uchylając się od jej wykonywania lub bezczynnie przebywając w miejscu pracy tylko w celu spożywania alkoholu, bądź po odsunięciu go od świadczenia pracy ze względu na stan nietrzeźwości).

Niemniej, o ile świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w pewnych wypadkach mogą nie przysługiwać ubezpieczonemu, który pozostaje pod wpływem alkoholu, tak już świadczenia wypadkowe przysługują zawsze członkom rodziny zmarłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy bez względu na jego stopień przyczynienia się do spowodowanego wypadku (por. wyrok SN z dnia 2 marca 2003 roku, II UK 194/02, wyrok SN z 8 czerwca 2011 roku, I UK 418/10, wyrok SN z 13 lipca 2011 roku, I UK 46/11).

MR

Reklamy