Dochodzenie alimentów od dłużnika za granicą (UE)

pieniądzeRozporządzenie Rady (WE)nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.) które  weszło w życie 18 czerwca 2011 r. uregulowało i znacznie uprościło kwestię dochodzenia alimentów za granicą.

Państwa Unii Europejskiej podlegające rozporządzeniu: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia  Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.

Wymagane są dokumenty 1-4 (jedynie do Francji 1-6):

  1. wniosek (formularz VI będący załącznikiem do rozporządzenia) – wypełniona część B i podpisana przez wnioskodawcę;
  2. odpis orzeczenia (wyrok/postanowienie/ugoda) w formie do wykonania za granicą (z datą od kiedy orzeczenie jest wykonalne i datą od kiedy jest prawomocne);
  3. formularz I gdy orzeczenie jest wydane 18 czerwca 2011 lub później lub formularz II gdy orzeczenie jest wydane między 1 maja 2004 roku a 17 czerwca 2011 roku – oba formularze są załącznikami do rozporządzenia 4/2009 i wypełnia je wydział sądu który wydał orzeczenie
  4. wyliczenie zaległości alimentacyjnych miesiąc po miesiącu i rok po roku, osobno dla każdego wierzyciela, podpisane przez wnioskodawcę;
  5. odpis aktu urodzenia (dotyczy Francji);
  6. pełnomocnictwo dla organu przyjmującego (dotyczy Francji)

Wniosek wierzyciel składa się do Sądu Okręgowego.

KR

Reklamy

Szybkie orzeczenie nieważności małżeństwa – w 45 dni („rozwód kościelny”)

Dotąd orzeczenie nieważności małżeństwa bywało drogą bardzo długą, trwającą nie raz nawet 5 lat. Małżonkowie musieli udowodnić, że ich małżeństwo w praktyce nie zaistniało albo zostało zawarte wadliwie (np. jedno z małżonków ukryło przed drugim poważną chorobę).

Papież Franciszek w dokumencie motu proprio zaleca by cały proces zakończył się w 45 dni. W sprawach ewidentnych, nie wymagających szczegółowego badania, postępowanie ma się zakończyć na jednej instancji. Na unieważnienie małżeństwa mogą liczyć ci małżonkowie przed którymi współmałżonek ukrył chorobę zakaźną, chorobę psychiczną, bezpłodność, dzieci z poprzedniego związku albo pobyt w więzieniu, można jednak powoływać się również na przemoc i inne okoliczności.

Nieważność naszego związku stwierdza  tzw. Sąd Biskupi.

KR